Betegjogok gyakorlásának szabályai

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG

A betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Az ellátás során a beteg, jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig – törvényben meghatározott – mértékben és módon korlátozható.

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA

A beteg a kapcsolattartási jogokat az Intézményben meglévő feltételektől függően betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

A GYÓGYINTÉZET ELHAGYÁSÁNAK JOGA 

A betegnek joga van az Intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A beteg az Intézmény végleges elhagyásának szándékát a kezelőorvosnak köteles bejelenteni, aki - a további kezelés elmaradásának következményiről történő felvilágosítást követően - ezt a tényt a betegdokumentációban rögzíti, melyet a beteg aláírásával igazol.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az Intézmény köteles a beteget - egészségi állapotától függően – a felvételekor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve az Intézmény Házirendjéről. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó az önrendelkezési jog gyakorlására jogosult egyéb személy vonatkozásában is.

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOG 

A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni. A beteg önkéntes megjelenése az Intézményben feltételezi az igénybevétel szándékát.

A beteg szabadon dönthet, hogy az ellátás során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a törvényben előírt korlátozásokat.

A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét, vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK JOGA

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza.

A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása a Házirend mellékletében rögzített törvényi szabályozás betartásával történhet.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA 

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.

A beteg jogosult az egészségügyi dokumentációról saját költségére másolatot kapni.

AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG 

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

Tájékoztatjuk, hogy a III. fejezet 2-10. pontjaiban rögzített betegjogok részletes szabályait a Házirend melléklete tartalmazza.