Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: Varga Ferenc

Elérhetőségek:

  • Telefon: +36 30 200-5155
  • E-mail: eib@uzsoki.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy értesítse intézményünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, kérjük értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

További információk:

> SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

> ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

> ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az intézményben működő elektronikus megfigyelőrendszerekről

> NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ AZ ADATVÉDELEM TÉMAKÖRÉBŐL

SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Sütik Az oldal sütikezelési (cookie-kezelési) tájékoztatónkról itt olvashat!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adat Az Uzsoki Utcai Kórház, betegek részére kiadott adatkezelési tájékoztatójáról itt olvashat!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az intézményben működő elektronikus megfigyelőrendszerekről 

CCTVAz Uzsoki Utcai Kórház, látogatók részére kiadott kamerás térfigyelő rendszer alkalmazásáról itt olvashat!

Az Uzsoki Utcai Kórház kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. Az intézmény számára fontos, hogy minden érintett ezzel kapcsolatosan hozzájusson a szükséges információkhoz, azoban felhívjuk a tisztelt betegeink, hozzátartozók, munkatársaink és a területre belépők figyelmét, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt területre az erről szóló tájékoztató ismeretében belépnek.

Uzsoki Utcai Kórház (a továbbiakban: Kórház vagy adatkezelő) a használatában, tulajdonában lévő 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. sz. alatti és a 1146 Budapest, Hungária krt. 167-169. sz. alatti ingatlanok területén kamerarendszert üzemeltet. A képfelvételek készítése együtt jár a munkavállalók és a területre belépő más személyek képmásának, képfelvételének, mint személyes adatnak a kezelésével, ide értve azok jogszabályban meghatározott időtartamban történő tárolását is.

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A munkavállalók és a területre belépő személyek képmását, a Kórház az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 6. Cikk (1) bek. d.) és f.) pontjában foglaltak alapján, a személy és vagyonbiztonsági, vagyonvédelmi, a kórházban kezelt betegek tekintetében az emberi élet, testi épség, valamint veszélyes anyagok őrzése, célból kezeli, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.), mint mögöttes jogszabály rendelkezéseivel. 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok közül a fenti két jogalap megjelölése nem sérti az átláthatóság és a tisztesség elvét, mert egyik jogalap sem pusztán „elméleti” hanem tényleges jogalap, amit az adatkezelő Kórház valóban egyszerre alkalmaz is. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, megfigyelés konkrét célja: A Kórházban a személy és vagyonbiztonság, vagyonvédelem biztosítása, az ott tartózkodó betegek vonatkozásában az előbbi célon túl, az emberi élet, testi épség megóvása, valamint a veszélyes anyagok megfelelő biztonságos őrzése, különös tekintettel arra, hogy a kórház területén különféle vegyi anyagok is találhatók.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása, ellenőrzése.
 

A kamerával végzett megfigyelés a magánélethez való jogot és az emberi méltósághoz való jogot nem sértheti, az intim szférába nem hatolhat be. Ennek megfelelően nem alkalmazható - illetve kivételesen, orvosi kezeléshez kapcsolódóan indokolt célból alkalmazható - elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen kórteremben, vizsgálóban, mosdóban, illemhelyen, öltözőben, étkezőben, dohányzó helyiségben. 

A képmás, képfelvétel kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A képmás, képfelvétel adatait olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A kamerarendszer által rögzített adatok jogszerű kezelésének ellenőrzését az Üzembiztonság vezetője végzi.

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a Kórház saját tulajdonban vagy/és használatában álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál. 

A Kórház a kamerák felvételeit a székhelyén vagy/és a kamera működési helyén, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény, esemény indokolja, a tárolási idő 30 napig meghosszabbítható. Az adatok tárolási módja a Kórház tulajdonát képező szervereken (1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. sz. alatt és a 1146 Budapest, Hungária krt. 167-169. sz. alatt) elektronikus formában történik.

Az érintett, valamint az akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, -jogának vagy jogos érdekének hitelt érdemlő igazolásával- kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 

INFORMÁCIÓK AZ ADATVÉDELEM TÉMAKÖRÉBŐL

information

Az adatok gyűjtése már Jézus születésének idején is létező tevékenység volt, már akkor is gyűjtöttek személyekre vonatkozó adatokat (születés, halálozás, házasság). Tény, hogy az adatgyűjtés napjainkban felerősödött az informatikai térhódításával, hiszen olyan világban élünk ahol az információ és annak áramlása már-már létfontosságú. Azonban nem szabad átlépnünk azon kérdés felett, hogy az ismert vagy ismeretlen adatkezelők és adatfeldolgozók milyen módon és módszerekkel kezelik, dolgozzák fel és használják adatainkat a nagyvilágban, hiszen mára ez már határokon átnyúló tevékenységgé vált. Az egészségügy speciálisnak mondható az adatvédelem szempontjából is, így ezzel a kérdéskörrel érdemes részletesebben foglalkozni és a pácienseket, hozzátartozókat és minden érintetettet biztosítani arról, hogy az adataik a jogszabályokban leírtak szerint kerülnek kezelésre és feldolgozásra. A hazai jogszabályok az Európai Úniós - Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kiadása előtt is szigorúan szabályozták az adatvédelmi és azon belül is az egészségügyi adatok kezelését, azonban a GDPR valójában csak nyomatékosítja az elvárásokat.

GDPR, azaz az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint:

  • Személyes adat (4. cikk 1.): azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • Egészségügyi adat (4. cikk 15.): egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
  • (35) Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: a természetes személyre vonatkozó olyan személyes adatok, amelyeket az egyénnek a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) említett egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel, vagy ilyen szolgáltatások nyújtása során gyűjtöttek, a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat, valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk, és bármilyen, például az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy in vitro diagnosztikai teszt.